logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2562
  27 January 2563
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2559
  6 October 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2559
  2 September 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  3 August 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2559
  4 July 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  7 June 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2559
  3 May 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2559
  4 April 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 March 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2559
  11 February 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2558
  7 January 2559
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  2 December 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2558
  5 November 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2558
  6 October 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2558
  3 September 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  10 August 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2558
  2 July 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  4 June 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2558
  6 May 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2558
  8 April 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  5 March 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  11 February 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2557
  11 February 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2558
  11 February 2558
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2557
  7 November 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2557
  7 November 2557
 • แผน-ผล การดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2557
  7 September 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2557
  10 August 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  10 August 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  2 June 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2557
  1 May 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม 2557
  1 April 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2556
  17 March 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  17 March 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2556
  17 March 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 2557
  17 March 2557
 • แผน-ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  17 March 2557
 • แผน-ผล การดำเนินตามปีงบประมาณ 2555
  5 January 2557
 • ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ 2555
  26 December 2556
 • ผลการดำเนินงานการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2555
  26 December 2556