logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

Winner

  • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    20 August 2562
  • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    20 August 2562