logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์
  2 มีนาคม 2563
 • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ปรับปรุงครั้งที่ 2
  2 มีนาคม 2563
 • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • กระบวนงานที่ 1 : การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า-ออกผ่านที่ราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 2 : การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 3 : การขอแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 4 : การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงคลัง
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 5 : การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 6 : การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 7 : การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 8 : การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 9 : การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 10 : การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 11 : การขอนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 12 : การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 13 : การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 14 : การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุกรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัยเป็นเพื่อประกอบการเกษตรจากเพื่อประกอบการเกษตร
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 15 : การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินที่เช่า
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 16 : การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 17 : การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 18 : การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 19 : การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 20 : การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 21 : การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 22 : การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 23 : การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 24 : การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 25 : การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 26 : การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 27 : การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 28 : ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 29 : ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 30 : การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 31 : ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 32 : ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 33 : การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 34 : การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/
  25 สิงหาคม 2559
 • กระบวนงานที่ 35 : การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  25 สิงหาคม 2559
หมวดหมู่เอกสาร