logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

 
 
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับ 
  ที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ 
  ของกรม
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี และธุรการ ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใดพิมพ์หนังสือราชการ ปรุโรเนียว
 2. ถ่ายเอกสาร เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงาน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ และ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ
 4. ดำเนินการเบิก – จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้บริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ
 5. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายรองรับในการปฏิบัติตามกิจกรรมแผนงาน โครงการที่สำนักงานกำหนด
 6. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ 
  เพื่อใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงานต่อไป
 7. ดำเนินการจัดเก็บ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา เงินค้างชำระค่าภาษีต่างๆ หรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระแก่ ทางราชการตลอดจนการควบคุม ดูแล การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้และจัดทำบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งคลัง ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม ทวงถาม เงินค้างชำระต่างๆทุกประเภท เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย ประมาณการรายได้ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด
 8. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี เพื่อให้การกำหนดรายได้ของปีงบประมาณที่จะจัดเก็บมีความใกล้เคียง ถูกต้องตามความเป็นจริงมากที่สุด
 9. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา เงินค้างชำระและค่าภาษีต่างๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการเพื่อให้การจัดเก็บเงินสามารถตรวจสอบ ควบคุม ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 10. ประสานงานด้านเหรียญกษาปณ์เกี่ยวกับปริมาณการหมุนเวียนของเหรียญกษาปณ์และการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รับ-ส่ง เวียน เก็บ ค้น และติดตามหนังสือและเอกสารราชการ เพื่อให้ทราบถึงจำนวนหนังสือเข้าและออก ตลอดจนให้ได้มาซึ่งเอกสารข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของทุกฝ่ายและเร่งรัดติดตามงานได้ด้วยความรวดเร็ว
 2. ตรวจสอบรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อรายงานให้กรมธนารักษ์ทราบตามระเบียบ และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประเมินเบิก-จ่าย ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบุคลากรและจัดทำทะเบียนพัสดุของสำนักงาน เพื่อให้ทราบและสามารถควบคุมการใช้พัสดุได้อย่างประหยัด และสามารถนำพัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 3. ควบคุมการใช้ ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริหารงานได้ทันต่อเวลา และสภาพการณ์ในสภาพที่ พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
 4. จัดทำและรวบรวมข้อมูลสู่ระบบ GFMIS เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าของพัสดุ เมื่อมีการหักค่าเสื่อมแล้ว สามรถวิเคราะห์บัญชีต้นทุนในระบบบัญชีได้
 5. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานต่างๆ ของสำนักงาน รวมถึงตรวจสอบรายงานข่าวสารทาง E-mail และระบบ Internet เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ทันต่อเวลา และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้อง
 6. พิมพ์และตรวจทานหนังสือ เพื่อแจ้ง ติดต่อ ประสานงานกับผู้มาติดต่อราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนจัดการที่ราชพัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ที่ดิน และหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
  รวมทั้งการอนุญาต ให้ใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานรัฐได้ใช้ประโยชน์ในราชการ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ การกำหนดรูปแบบโดยการพัฒนาและการประมูล การจัดทำสัญญาต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ราชพัสดุและรายได้แก่รัฐ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์ของผู้ขอตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนกรณีเกิดจากการจัดหาประโยชน์และหรือการให้ใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจอันดีและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาและการบอกเลิกสัญญา เพื่อให้การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกิดจากการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. การจัดทำสัญญาเช่า สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เงื่อนไขการเช่าใบสำคัญแสดงการเช่า บันทึกประจำตัวผู้เช่า เพื่อเป็นหลักฐานของทางราชการ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์ของผู้ขอตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ
 3. การเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าและเงินอื่นใดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เพื่อมิให้มีเงินค้างชำระและเป้าหมายของรายได้ประจำปีงบประมาณมีปัญหา
 4. การติดตามตรวจสอบให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญาเช่าเพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดสัญญา ระเบียบกฎหมายของทางราชการ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนจัดการฐานข้อมูล รับผิดชอบ
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ การจำหน่ายทะเบียน ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียน ที่ถูกต้องและครบถ้วน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ 
  หน่วยงานรัฐได้ใช้ประโยชน์ในราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืนหรือ 
  กฎหมายอื่น เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานผู้จ่ายค่าทดแทนหรือเวนคืนนั้นต่อไป
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับมอบ – ส่งมอบที่ราชพัสดุคืนจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจัดหาประโยชน์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนด
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่สำหรับประกอบการจัดทำทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ การให้ใช้ในราชการและ จัดหาประโยชน์ เพื่อให้ทราบขอบเขตเนื้อที่และรายละเอียดของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอสอบเขตที่ดินราชพัสดุ การขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ การระวังชี้แนวเขต และการดำเนินการอื่นๆ ตาม ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบขอบเขตที่ราชพัสดุและมีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของการได้มา
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ การแก้ไขปัญหาการบุกรุก การโต้แย้ง กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางราชการ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีบุกรุกหรือโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ การจำหน่ายทะเบียน ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง และครบถ้วน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้หน่วยงานรัฐได้ใช้ ประโยชน์ในราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืนหรือกฎหมายอื่น เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานผู้จ่ายค่าทดแทนหรือเวนคืนนั้นตามระเบียบของทางราชการต่อไป
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับมอบ – ส่งมอบที่ราชพัสดุคืนจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจัดหาประโยชน์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่สำหรับประกอบการจัดทำทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ การให้ใช้ในราชการและจัดหาประโยชน์ เพื่อให้ทราบขอบเขตเนื้อที่และรายละเอียดของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอสอบเขตที่ดินราชพัสดุ การขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ การระวังชี้แนวเขต และการดำเนินการอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบขอบเขตที่ราชพัสดุและมีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของการได้มา
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ การแก้ไขปัญหาการบุกรุก การโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ การพิสูจน์ สิทธิ์ตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางราชการ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีบุกรุกหรือโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 1. ปฏิบัติงานโครงการ จัดเตรียมข้อมูลและแผนที่ก่อนการเดินสำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลของแปลงที่จะออกสำรวจ
 2. คัดลอกข้อมูลซื้อขายและราคาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน ช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี (ย้อนหลัง) เพื่อใช้วิเคราะห์ราคาซื้อขายเบื้องต้น
 3. ลงตำแหน่งแปลงที่ดินที่มีการซื้อขายในแผนที่เดินสำรวจ สำรวจสภาพทั่วไปของที่ดิน เช่น ทำเลที่ตั้ง การใช้ประโยชน์ การคมนาคม ข้อจำกัดของกฎหมาย สภาพแวดล้อมแนวโน้มการพัฒนาและสำรวจราคาซื้อขาย ราคาเสนอขายและประเภทสิ่งปลูกสร้างที่มีการซื้อขาย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์กำหนดราคาที่ดิน
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขต สถาบันการเงิน เทศบาล อบต. 
  สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้วิเคราะห์กำหนดราคาที่ดิน
 5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและจัดเก็บ เพื่อนำมาจัดทำแบบสำรวจข้อมูลซื้อขายเพื่อวิเคราะห์กำหนดราคาประเมินที่ดิน
 6. จัดทำแผนที่วิเคราะห์ราคาประเมิน พร้อมลงรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการสำรวจและประเมินราคาที่ดินรายแปลง จัดทำแผนที่ราคาประเมินและคัดลอกราคาประเมินที่ดินลงในสารบัญแปลงที่ดิน (สปท.104) และจัดทำรายงานประเมินราคาที่ดินและบัญชีสรุปราคาประเมิน รายงานผล การปฏิบัติงานประจำวัน ประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 7. การปฏิบัติงานในสำนักงาน ตรวจสอบข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และแผนที่ราคาประเมิน
 8. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม จัดทำเรื่องเกี่ยวกับการประเมินราคา เสนอคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด เพื่อประกาศใช้บัญชีราคาประเมิน
 9. ติดต่อประสานงานรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงานโครงการ จัดเตรียมข้อมูลและแผนที่ก่อนการเดินสำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลของแปลงที่จะออกสำรวจ
 2. คัดลอกข้อมูลซื้อขายและราคาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน ช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี (ย้อนหลัง) เพื่อใช้วิเคราะห์ราคาซื้อขายเบื้องต้น
 3. ลงตำแหน่งแปลงที่ดินที่มีการซื้อขายในแผนที่เดินสำรวจ สำรวจสภาพทั่วไปของที่ดิน เช่น ทำเลที่ตั้ง การใช้ประโยชน์ การคมนาคม ข้อจำกัดของกฎหมาย สภาพแวดล้อมแนวโน้มการพัฒนาและสำรวจราคาซื้อขายราคาเสนอขายและประเภทสิ่งปลูกสร้างที่มีการซื้อขาย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ กำหนดราคา ที่ดิน
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขต สถาบันการเงิน เทศบาล อบต. สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้วิเคราะห์กำหนดราคาที่ดิน
 5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและจัดเก็บ เพื่อนำมาจัดทำแบบสำรวจข้อมูลซื้อขายเพื่อวิเคราะห์กำหนดราคาประเมินที่ดิน
 6. จัดทำแผนที่วิเคราะห์ราคาประเมิน พร้อมลงรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการสำรวจและประเมินราคาที่ดินรายแปลง จัดทำแผนที่ราคาประเมินและคัดลอกราคาประเมินที่ดินลงในสารบัญแปลงที่ดิน (สปท.104) และจัดทำรายงานประเมินราคาที่ดินและบัญชีสรุปราคาประเมินรายงานผล การปฏิบัติงานประจำวัน ประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 7. การปฏิบัติงานในสำนักงาน ตรวจสอบข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และแผนที่ราคาประเมิน
 8. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม จัดทำเรื่องเกี่ยวกับการประเมินราคา เสนอคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด เพื่อประกาศใช้บัญชีราคาประเมิน
 9. ติดต่อประสานงานรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
  ที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1285 ครั้ง