logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวณัฐชานันท์ อภิรักษ์ธนกุล ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคารวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อัลบั้มภาพ

21 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2565
  4 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • ประชุมบุคลากรของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
  27 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565
  23 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง